HET REGLEMENT

RALLY REGLEMENT

Beste Rally deelnemer,

Het reglement van onze rally is afgeleid van FEHAC/KNAF standaard reglement Touring Events. Dit reglement kun je nu downloaden in PDF formaat en desgewenst uitprinten: Reglement VCCR 2021 volgt spoedig)

Bestuurder en navigator dienen beiden bij de start te verklaren kennis van het reglement te hebben genomen en de organisatie te vrijwaren door het ondertekenen van een vrijwaring. Hieronder hebben we alvast de vrijwaring afgebeeld.

RALLY MEE VOOR HET GOEDE DOEL OF WORD SPONSOR!

VRIJWARING

Onderstaande vrijwaring krijg je voor de start aangereikt en kun je ter plekke ondertekenen en afgeven aan de wedstrijdleiding

Door de ondertekening hiervan verklaren de bestuurder en navigator van de equipe bekend te zijn en akkoord te gaan met het volgende:

Verklaring van acceptatie en afstand van verhaal.

Ik heb het ‘Reglement Touring Events’ (fehac/knaf) het Bijzonder Reglement en de, mogelijk, uitgegeven bulletins van het event gelezen en verklaar deze te accepteren en na te leven.

Ik erken dat de aard van het event en het mogelijk risico, inherent aan een gemotoriseerd evenement ken en verklaar dit risico te accepteren.

Ik verklaar dat ik lichamelijk en geestelijk gezond ben om aan het event deel te nemen en ook bekwaam ben om dit te doen.

Ik verklaar dat de deelnemende auto aan het event in overeenstemming met de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) is verzekerd, inclusief deelname aan Touring Events.

Ik verklaar dat de deelnemende auto aan het event in overeenstemming met de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) is verzekerd, inclusief deelname aan Touring Events.

Ik verklaar dat ik als bestuurder in het bezit ben van een geldig rijbewijs.

De KNAF, de organiserende stichting en haar bestuursleden, sponsoren, de leden van het organisatiecomité, de officials en overige medewerkers van het event aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die een equipe in verband met de deelname aan het event lijdt dan wel aan derden of andere equipes veroorzaakt.

De equipe verklaart dat hij de KNAF, de organiserende stichting en haar bestuursleden, sponsoren,de leden van het organisatiecomité, de officials en overige medewerkers van het event niet aansprakelijk zal stellen en hen zal vrijwaren voor elke door hem geleden materiële-, immatriële- of letselschade.

 

VRIJWARINGSVERKLARING

 

Vught, 24 april 2021

 

   

Startnummer:_________  Equipe: ______________________________

  

 

handtekening                                                              handtekening

Bestuurder:                                                                 Navigator:

 

  

______________                                                   ______________